Zaterdagavond Kroegentocht
Zondagmiddag Swingin Sunday: at the Docks